16 augustus 2018,
 Off

Vanaf 26 mei is de verordening AVG in werking getreden. WH Administraties is momenteel druk bezig met de uitwerking hiervan. Zo worden er gefaseerd verwerkingsovereenkomsten naar alle klanten gestuurd. We hebben een verwerkingsregister en een intern privacy beleid. Tenslotte hebben wij een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Lees hieronder onze privacyverklaring:

Privacyverklaring WH Administraties B.V.

1. InleidingWH Administraties vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en dat het duidelijk is wat er met de gegevens wordt gedaan. Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. WH Administraties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

2. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden
Indien WH Administraties persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan WH Administraties, geeft u ons toestemming om deze gegevens te registreren in de database en te gebruiken voor haar bedrijfsdoeleinden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • Voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, telefoonnummer, e-mailadres, functie;
  • Uw fiscaal nummer, KvK nummer en uw bankrekeningnummers;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website;
  • Locatie gegevens;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • De uitvoering van de overeenkomst met u;
  • Wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die WH Administraties nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen.

Het is mogelijk dat u persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijv. om het contactformulier in te vullen. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan u geleverde diensten te concretiseren aan uw wensen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door ondernemingen binnen het WH Administraties -netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. U stemt ermee in dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door WH Administraties zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures. Bij gebruikmaking van de e-mailservice ontvangt u op meer frequente basis berichten specifiek gericht op de door u aangegeven gebieden en daar direct aan gerelateerde zaken. Voor het aanvragen van deze service hanteert WH Administraties om redenen van veiligheid en privacy, het “opt-in” systeem.

3. Hoe lang blijven gegevens bewaard
WH Administraties zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

4. Delen met anderen
Het is mogelijk dat wij informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken. Het is echter niet gebruikelijk dat wij deze informatie delen met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden, tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

WH Administraties verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WH Administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek
Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacy beleid voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

5. Inzage, correcties en recht van verzet
Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van WH Administraties binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door WH Administraties verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u WH Administraties verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: ronald@whadministraties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WH Administraties zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

6. Beveiliging
WH Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ronald@whadministraties.nl.

WH Administraties heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Toegang tot gegevens wordt geborgd door toegangscontrole door middel van een gebruikersnaam, wachtwoord en twee stapsverificatie;
  • Om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers;
  • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;

7. Social media
De social media buttons op de WH Administraties website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door WH Administraties geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. WH Administraties draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

8. Aansprakelijkheid
Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt WH Administraties geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt WH Administraties geen aansprakelijkheid.
WH Administraties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

9. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij WH Administraties. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van WH Administraties.

10. Aanpassen Privacy Statement
WH Administraties behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar ronald@whadministraties.nl.

Comments are closed.